Σκοπός και Διοίκηση

Το Λιμενικό Ταμείο του Δήμου Κυθήρων μεταξύ άλλων έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Συνεργάζεται με τις επιμέρους υπηρεσίες και συγκεντρώνει πληροφορίες και αιτήματα σχετικά με τις ανάγκες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Νομικού Προσώπου.

Μεριμνά για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση όλων των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων τις εγκαταστάσεις, τα μηχανήματα και πλωτά μέσα του Νομικού Προσώπου ώστε να είναι πάντα σε ετοιμότητα (εκπόνηση με ίδια μέσα ή με ανάθεση σε τρίτους).

Επιβλέπει την εκτέλεση των εργασιών του Αυτοτελούς Γραφείου που εκτελούνται με αυτεπιστασία. Συγκροτεί, οργανώνει και διοικεί τα σχετικά τεχνικά συνεργεία του Νομικού Προσώπου.

Επιβλέπει την εκτέλεση των εργασιών του Αυτοτελούς Γραφείου που ανατίθενται σε τρίτους και μεριμνά για τις διαδικασίες παραλαβής τους.

Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την αξιοποίηση των εργαλείων και γενικά του τεχνικού εξοπλισμού που χρησιμοποιεί το Αυτοτελές Γραφείο.

Συγκροτεί, οργανώνει και διοικεί συνεργεία αμέσου επέμβασης σε περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών εκτός προγράμματος.

Εκπονεί πρόγραμμα ανάπτυξης των εγκαταστάσεων των χώρων δικαιοδοσίας του Λιμενικού Ταμείου.

Χειρίζεται θέματα που αφορούν τις ζώνες του λιμένα καθώς και θεμάτων ρυμοτομίας, χωροταξίας και απαλλοτριώσεων.

Εκπονεί μελέτες και προγράμματα ανάπτυξης έργων υποδομής και ανωδομής λιμενικών εγκαταστάσεων καθώς και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

Χειρίζεται θέματα που αφορούν χερσαίες ή εξομοιούμενες ζώνες λιμένων.

Μεριμνά για την μελέτη και σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια μηχανημάτων, πλωτών μέσων και κάθε φύσεως ηλεκτρομηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Διενεργεί έρευνες αγοράς για την τεκμηρίωση της διαθεσιμότητας των ειδών ή των υπηρεσιών που ενδιαφέρουν το Νομικό Πρόσωπο και τη λήψη στοιχείων τιμών προμήθειας ή υπηρεσίας.

Διενεργεί τις διαδικασίες για την ανάθεση των προμηθειών και των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, ήτοι μεριμνά για την κατάρτιση προδιαγραφών σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Νομικού Προσώπου, καταρτίζει το σχέδιο της διακήρυξης, των συμβάσεων και όλων των αποφάσεων και εισηγείται τη συγκρότηση όλων των επιτροπών που απαιτούνται (διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης των προσφορών και παραλαβής των ειδών) στο κάθε φορά αποφαινόμενο όργανο, παρακολουθεί τη λειτουργία τους και γενικά μεριμνά για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εκτέλεση κάθε προμήθειας ή υπηρεσίας μέχρι και την οριστική παραλαβή της σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Εκπονεί κανονισμούς λειτουργίας και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, εγκαταστάσεων και μηχανημάτων προς αποφυγή ατυχημάτων ή ζημιών. Διαχειρίζεται καύσιμα και λιπαντικά.

Τηρεί μητρώο και αρχείο ηλεκτρομηχανολογικού, ηλεκτρονικού εξοπλισμού , μηχανημάτων, εγκαταστάσεων και κόστους αυτών, εκτός συστημάτων πληροφορικής που ανήκει στο αντίστοιχο Αυτοτελές Γραφείο των Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών

Μεριμνά για την καθαριότητα των γραφείων του νομικού προσώπου καθώς και για την καθαριότητα και ευπρεπισμό των χώρων χερσαίας ζώνης και θαλάσσιας ζώνης αρμοδιότητας του νομικού προσώπου

Επιμελείται και μεριμνά για την καλή κατάσταση του πρασίνου και της αισθητικής των λιμένων ευθύνης του Νομικού Προσώπου.

Υποστηρίζει τα όργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες του Νομικού Προσώπου κατά τη σύνταξη, παρακολούθηση και αξιολόγηση επιχειρησιακών προγραμμάτων και προγραμμάτων δράσης.

Κάθε άλλη εργασία που ανατίθεται από τον Πρόεδρο ή το ΔΣ ή από διάταξη νόμου και δεν έχει προβλεφθεί στον οργανισμό αυτό, εφόσον δεν ανάγεται στον κύκλο καθηκόντων άλλου γραφείου.

Διοικητικό Συμβούλιο

Μέλη Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κυθήρων:

  1. Καλλίγερος Δημήτριος του Ιωάννου με αναπληρωματικό του τον Σούγιαννη Χαράλαμπο του Αλεξάνδρου, (Πρόεδρος),
  2. Λουράντος Ευάγγελος του Δημητρίου με αναπληρωματικό του τον Καψάλη Κωνσταντίνο του Γεωργίου, (Αντιπρόεδρος),
  3. Ζαντιώτης Παναγιώτης του Γεωργίου με αναπληρωματικό του τον Κομηνό Γεώργιο του Κωνσταντίνου,
  4. Βενέρη Τραβασάρου Ειρήνη του Ιωάννου με αναπληρωματική της την Μαρουλίδου Σουμέλα του Παναγιώτου,
  5. Γεωργιλάς Παρασκευάς του Δημητρίου με αναπληρωματικό του τον Χρυσαφίτη Νικόλαο,
  6. Νοταρά Αδαμαντία με αναπληρωματική της την Κονόμου Αντζολέτα,
  7. Νίκη Γιαννακοπούλου, Υποπλοίαρχος Λ.Σ. με αναπληρωτή της την Φιολάκη Ειρήνη, Ανθυπαστιστή Λ.Σ.

Επισκεφτείτε τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα

Ασφαλείς λιμενικές υποδομές με σύγχρονες υπηρεσίες

Δείτε την διαθεσιμότητα των θέσεων ελλιμενισμού για όλα τα λιμάνια.